A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/Nedsatt funksjonsevne/Transportstøtte (TT-kort)

Transportstøtte (TT-kort / Taxi-lapper)

Transporttjenesten er et tilbud til innbyggere som på grunn av varig forflytnings- eller orienteringshemming har store vansker med å benytte vanlige kollektive transportmidler.

Hva er transporttjenesten?

 • Transporttjenesten er et tilbud til innbyggere som på grunn av varig forflytnings-eller orienteringshemming har store vansker med å benytte vanlige kollektive transportmidler. Formålet er å gi et transporttilbud til funksjonshemmede slik at de skal kunne ha et sosialt liv på lik linje med andre.
 • Transporttilbudet skal brukes til reiser som ikke dekkes av andre ordninger, som for eksempel syketransport, og gjelder for reiser innenfor Østfold fylke.
 • Tjenesten administreres av Østfold kollektivtrafikk som tildeler hjemler, mens saksbehandling og godkjenning av brukere gjøres av kommunen.

Hva er kriteriene for å søke?

 • Legeerklæring skal vedlegges søknaden.
 • Søkere mellom 14-67 år prioriteres.
 • Varig rullestolbrukere og blinde skal prioriteres.
 • Funksjonshemningen må være varig.
 • Søkere som mottar NAV Trygds støtte til egen bil godkjennes ikke.
 • Beboere på sykehjem godkjennes ikke.
 • Søkere som bor i omsorg-og trygdebolig kan godkjennes.
 • Begrenset eller manglende kollektivt transporttilbud gir ikke grunnlag for godkjenning.
  Siden det er satt et øvre tak på antall brukere i hver kommune, kan det være flere søkere som oppfyller kriteriene enn det er hjemler for. I slike tilfeller står kommunene fritt til å legge ytterligere kriterier til grunn for godkjenning, for eksempel funksjonshemmingens grad, aktivitet/transporthyppighet og alternative transportmuligheter.
 • Godkjenning som bruker gjelder for ett år av gangen, med unntak for blinde og varige rullestolbrukere som kun må søke første gang.

Hvordan skal jeg søke?

 • Tildeling skjer 2 ganger pr. år, i desember/januar og august/september. Brukere som tiltrer ordningen utover i året, tildeles midler med 1/12 for hver måned som er igjen av tildelingsperioden.
 • Kommunen fastsetter søknadsfrist, behandler søknaden og prioriterer hvem som skal få støtte.
 • Søkere som ikke når opp i tildelingen, eller som søker etter fristens utløp, vil bli satt på venteliste.
 • Der som ektepar/samboere søker og begge oppfyller vilkårene, er det anledning til å gi begge brukerstatus på 1 hjemmel. Det vil si at ektepar/samboere deler støtten, men tildeles hvert sitt legitimasjonskort og således kan reise uavhengig av hverandre.
 • Klagefristen er 3 uker etter at svar er mottatt. Kommunen er klageinnstans.

Søknadsskjema

Transporttjenesten ("Taxi-lapper") søknadsskjema - skjema til utskrift

Kontaktinformasjon

 • Har du spørsmål til søknaden, ta kontakt med Servicekontoret i Eidsberg kommune på tlf. 69 70 20 00.
 • For praktiske spørsmål og spørsmål om tildelt beløp og restbeløp må du ta kontakt med Rogaland Taxi på tlf. 51 90 90 01.
 • For andre spørsmål, ta gjerne kontakt med Østfold Kollektivtrafikk på tlf. 69 12 54 70.
Tips en venn Skriv ut