A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Byen og kommunen/Salgs-, serverings- og skjenkebevilling

Serverings-, salgs- og skjenkebevillinger

Alkohol, illustrasjonsfoto

Hva skal følge søknaden? Her får du informasjonen du trenger - trykk på denne linken før du velger skjema under.

Søknadsskjemaer:

Trenger du skjenkebevilling?

Hvis du direkte eller indirekte krever betaling for alkoholholdig drikk må du alltid ha skjenkebevilling. Det regnes som betaling selv om prisen er lik, eller lavere enn innkjøpspris, eller hvor drikke inngår i en pakke.

Også for servering av alkohol uten betaling kan det være krav om skjenkebevilling. Servering av alkohol på offentlige plasser og allment tilgjengelige transportmidler krever alltid bevilling. Enkelte andre typer lokaler krever som hovedregel skjenkebevilling. Disse er lokaler som er tilknyttet et serveringslokale (restaurant, kafé etc), lokaler som vanligvis er allment tilgjengelig for offentligheten, forsamlingslokaler og andre felleslokaler.

Det finnes unntak fra kravet om skjenkebevilling i ovennevnte lokaler. Personer med spesiell tilknytning til lokalene som for eksempel eier, leier, ansatt m.m., kan disponere lokalene til eget bruk til sluttet selskap uten å ha bevilling. Privatpersoner kan leie eller låne lokalene til eget bruk til sluttet selskap, så fremt utleier ikke står for andre deler av arrangementet. Bestemmelsen gjelder bare private arrangementer som holdes av privatpersoner i leide eller lånte lokaler som alternativ til eget hjem.

For at Eidsberg kommune skal kunne ta stilling til hvorvidt du trenger ambulerende bevilling eller bevilling for enkeltanledning i disse lokalene må du oppgi informasjon om:

  1. Hvilken tilknytning den som skal servere alkohol har til lokalene
  2. Hva slags lokale skal arrangementet avholdes i
  3. Beskriv arrangementet, og hvem som er invitert
  4. Skal utleier være involvert i arrangementet på annen måte enn å stille lokalene til rådighet?
  5. Hvem skal kjøpe inn/skaffe til veie alkoholen?

Retningslinjer

Prikkbelastning

Regjeringen har innført et prikkbelastningssystem for overtredelser av skjenkereglene. Regjeringen sendte forslaget på høring i 2013 og det trådde i kraft 26. oktober 2015.

Kunnskaps- og etablererprøver

Kunnskapsprøver i alkoholloven og etablererprøve i serveringsloven kan tas etter avtale. Ønsker du å ta en av prøvene, ta kontakt med Servicekontoret tlf. 69 70 20 00.

Priser:
Kunnskapsprøve i alkoholloven kr. 400,-
Etablererprøve i serveringsloven kr. 400,-

Læremateriell:
Læremateriell til prøvene kan bestilles på www.vinn.no
Det er også mulig å kjøpe tilgang til en testportal for prøver.

Salgstider for alkoholholdig drikk med høyst 4,75 volumprosent alkohol i butikk

Se retningslinjer for salgsbevilling.

Skjenketider

Se retningslinjer for serverings- og skjenkebevilling.

Større arrangementer

Skal du ha et større arrangement, så må Indre Østfold Brann og redning IKS varsles i god tid før arrangementet avholdes: