A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Eidsbergskolen/Skolene i Eidsberg/Trømborg skole

Rettigheter og plikter

Foreldre i skolen

Opplæringen og elevenes trivsel på skolen er ikke skolens ansvar alene. Foresatte og eleven selv har også ansvar og plikter. Skolen skal legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foresattes medvirkning i skolen.

Eleven har rett til

Alle elever har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skolen i nærmiljøet som de sogner til. Opplæringen i grunnskolen skal være gratis.

Skolen skal tilrettelegge opplæringen i tråd med elevens evner og forutsetninger. Alle elever har rett til å medvirke i skolen. Elevene har rett på vurdering, både underveis i læringsprosessen og i form av standpunkt- og eksamensvurdering på ungdomstrinnet.

Alle elever har rett på fritak etter søknad fra aktiviteter som strider mot eget livssyn og religion. Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. I tillegg til de generelle rettighetene, finnes det også spesielle rettigheter for enkelte elevgrupper.

Foresatte har ansvar for

Foresatte har primæransvaret for oppfostringen av sine barn. Det kan ikke overlates til skolen, men bør utøves i samarbeidet mellom skole og hjem.

Dersom skolene skal fungere godt, forutsettes ikke bare at elevene kjenner hverandre, men at også foresatte kjenner både hverandre og hverandres barn. Samarbeid mellom skolen og hjemmet er et gjensidig ansvar, men skolen skal ta initiativ og legge til rette for samarbeidet.

Retten til et godt skolemiljø ivaretas ved at alle involverte tar et ansvar, både skolen, elevene og de foresatte. Det er oppmøteplikt for elevene i grunnskolen. Sykdom skal dokumenteres av foresatte. Dersom permisjon for en kort periode søkes og innvilges, må foresatte sørge for at eleven får nødvendig opplæring i denne perioden.

Barn og foresatte skal:

  • sørge for at opplæringsplikten overholdes
  • samarbeide med skolen
  • gi opplysning om hvorfor eleven eventuelt uteblir fra opplæringen
  • ta sin del av ansvaret for å sikre et godt læringsmiljø

Vil du vite mer?

 

Tips en venn Skriv ut