A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Eidsbergskolen/Skolene i Eidsberg/Trømborg skole/Regler og rutiner

Regler og rutiner

Reglement for orden og oppførsel - lokal forskrift

IKT-reglement for elever

Saksgang ved elevskader

Blir en elev skadet og må søke lege/tannlege, ordner skolen med dette. De foresatte vil bli underrettet så snart som mulig.
Skolen sender skademelding til NAV Eidsberg. På trygdekontoret vil man få refundert eventuelle utgifter til lege.

Søknad om fri for elevene (elevpermisjon)

Søknad om fri fra skolen inntil én dag skrives i meldeboka. Kontaktlærer avgjør. Hvis foresatte skal søke permisjon fra undervisning for sitt barn mer enn 2 dager, så skal dette gjøres på elektronisk søknadsskjema: Du finner skjema her.

Melding om sykdom

Hvis en elev har hatt sykefravær, skrives det melding i meldeboka. Kontaktlærer noterer fraværsdagene.
Hvis det antas at fraværet blir utover 3 dager, ønsker skolen melding om dette.

Det er blitt uttrykt av både foresatte og ansatte at det er en trygghet for foreldrene å vite at det gis beskjed dersom barnet ikke kommer på skolen som avtalt, spesielt med tanke på at det kan skje noe på skoleveien.

Rutiner for elever på 1. - 7. trinn som ikke møter til 1. time:

  • Foresatte kontakter skolen dersom eleven ikke kommer på skolen.
  • Beskjeden må gis før kl. 8.15. Dersom skolen ikke ha fått beskjed, og eleven uteblir, ringer skolen til de foresatte.
  • Skolen kontaktes på administrasjonens telefonnummer (eller direkte til kontaktlærer dersom dette avtales).

  

Flytting og navn/adresseendring

All adresseendring må meldes til skolen. Skolen må ha opplysninger om:

  • Telefonnummer
  • Ny boligadresse
  • Flyttedato

Ved flytting ut av kommunen trenger skolen også beskjed om ny boligkommune og, hvis mulig, navn på ny skole.
Skolen sender så flyttemelding til den nye skolen/kommunen.
Navneendring (godkjent av myndighetene) må meldes til skolen.

Gjenglemt tøy

Gjenglemt tøy finnes som oftest igjen i gangen utenfor klasserommet.
Vi oppfordrer sterkt til å navne tøy og innesko.

Abonnementsordning på melk og frukt

Skolemelkordningen er en abonnementsordning der foreldre kan bestille melk og andre produkter fra https://www.skolemelk.no/  

Skoleskyss

Elever som har mer enn 4 km vei fra hjemmet til skolen er berettiget til gratis skoleskyss. For elever i 1.klasse er grensen 2 km. I tillegg kommer noen spesialordninger p.g.a. trafikkfarlig skolevei.

Sykling til skolen

Fra 20.august 2015 ble det gjort ei endring I forskrift til opplæringslova § 12-1 som gjelder barns sykling på skoleveien: "I ordensreglementet for skolen kan det takast inn føresegner som nærmare regulerer trafikktryggleik og andre førebyggjande tiltak. Foreldra avgjer om barna får sykle til skolen eller ikkje."
Skolene kan ikke lenger regulere barns sykling, siden dette nå skal bestemmes av foreldre. Skolen kan i samarbeid med foreldre i FAU og SU bli enige om bestemmelser som regulerer trafikksikkerheten og andre forebyggende tiltak dersom man ser behov for det.
Skolene vil også vise til gode råd og anbefalinger fra Trygg Trafikk: https://www.tryggtrafikk.no/tema/sykkel-og-sykkelhjelm/

Svømmeundervisning

Er lagt til 3. og 5. klasse og foregår i svømmebassenget på Festiviteten.

Foreldre med delt foreldreansvar som ikke bor sammen

Foreldre har rett til samme informasjon fra skolen, og vi har følgende rutiner:

  • All info som sendes til foreldre via barnet postlegges til den andre av foreldrene hvis ønskelig. Dette vil være slikt som:
  • All informasjon fra skolen og klassekontakt i løpet av året.
  • Innkalling til klasseforeldremøter o.a. foreldrearrangementer.
  • Innkalling til utviklingssamtaler.

Daglig/løpende info om for eksempel hjemmearbeid, ekskursjoner m.m. vil bare gå til den barnet bor hos. For øvrig kan begge foreldre ta kontakt med kontaktlærer eller rektor om forhold vedrørende barnet.
NB! For at dette skal fungere, er vi avhengig av å få informasjon om delt foreldreansvar.

Tips en venn Skriv ut