A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Eidsbergskolen/Skolene i Eidsberg/Tenor skole/Regler og rutiner

Generell informasjon og rutiner

IKT-reglemet for elever

Nettvett og bruk av digitale verktøy og maskinvare. IKT-reglementet finner du her.

Elevsyn

  • Alle elever er like mye verd og skal bli respektert som den person han/hun er.
  • Alle elever har like muligheter til personlig utvikling.
Vi vil arbeide for at:
  • Alle elever opplever glede, trygghet og mestring i en aktiv hverdag.

Elevliste

Når elever/foresatte ber om elevlister, er mengden av informasjon begrenset av opplæringsloven, personregisterloven og konsesjon for grunnskolen gitt av datatilsynet.
  • Elever/foresatte i klasse kan få: Elevenes og foresattes navn, adresse og telefonnummer.
  • Elever/foresatte ved skolen kan få: Elevenes navn, adresse og telefon.
  • Klassekontakter kan få: Elevenes navn, adresse, telefon, fødselsdato, foreldre/foresattes navn og adresse (herunder arbeidsadresse)

Foreldreinfo fra skolen

Begge foreldre har rett til samme informasjon fra skolen. For at dette skal fungere, er vi avhengig av å få informasjon om foreldreansvar og aktuelle adresser/telefonnumre og at vi får beskjed om endringer.
Daglig og løpende info om for eksempel lekser, ekskursjoner m.m. vil bare gå til den barnet bor hos. For øvrig kan begge foreldre ta kontakt med skolen vedrørende barnet.
 

Inneklima/renhold/gjenglemt tøy

1.- 3. trinn kan ha klær til å skifte på skolen den tida av året det er nødvendig.
Fra 4. – 7.trinn skal elevene ta med seg alt yttertøy og gymtøy hjem ved skoleslutt hver dag. Dette er for å minske problemene med støv, dårlig lukt, gjenglemt tøy og for å bedre tilgangen for renholderne.
 
Når elevene går inn i skolebygningen, skal utesko/støvler tas av i gangen.
Alle bør derfor ha innesko.
 
Vi ber om at gymtøy/sko og alle ytterklær merkes med navn.
 
Vi er miljøvennlige og sorterer avfallet. Dette gjelder også de som leier eller låner lokaler hos oss. Alle beholdere er merket og alt annet må kastes som restavfall i den store containeren.
 

Klage og klagebehandling - rutine

Fåes ved henvendelse til skolen. Rutinen gjelder behandling av klage fra elev/foresatt, på forhold som oppleves kritikkverdige på skolen/sfo.
 

Klassekasse og foreldrebetaling

Skolen kan ikke kreves betaling fra foresatte for aktiviteter i skolens regi.
Klassekontaktene kan organisere klassekasse for å finansiere trivselstiltak for klassen, men bidrag er frivillig for den enkelte og ordningen forvaltes av foreldrene selv.

Mobiltelefon

  1. Elevene skal ikke bruke mobiltelefon i skoletiden.
  2. Dersom elevene har med mobiltelefon på skolen, er dette på eget ansvar. Telefonen skal ligge avslått i sekken.
  3. Dersom elevene i spesielle tilfeller har behov for å nås på mobiltelefon, skal det gis beskjed til lærer i 1. time sammen med skriftlig melding fra hjemmet.
  4. Ved 1. gangs overtredelse av disse reglene vil mobiltelefonen bli oppbevart av lærer ut skoledagen. Ved 2. gangs overtredelse av reglene vil mobiltelefonen bli oppbevart av lærer, og telefonen må hentes av de foresatte.

Sjokolade, godteri og brus

Vi tillater ikke at elevene har med seg tyggegummi, sjokolade, godteri eller brus i skoletida.
På turer ut fra skolen og leirskole blir lærer og foresatte enige om en grense på lommepenger til slikt.
 

Skatebrett og sparkesykler o.l.

Sparkesykler, skatebrett og rulleskøyter skal ikke brukes på skolens område.
SFO har egne regler for sitt utstyr.
 

Søknad om fri for elevene (elevpermisjon)

Søknad om fri fra skolen inntil én dag skrives i meldeboka. Kontaktlærer avgjør. Hvis foresatte skal søke permisjon fra undervisning for sitt barn mer enn 2 dager, så skal dette gjøres på elektronisk søknadsskjema: Du finner skjema her.

Skolemat

Vi oppfordrer til å sende med barna ei sunn, næringsrik matpakke hver dag.
 

Skoleskyss

Elever som har mer enn 4 km vei fra hjemmet til skolen har rett til gratis skoleskyss. For elever i 1. klasse er grensen 2 km. Elevene må gå til nærmeste buss-stopp. Elever som har fått innvilget skyss på spesielle vilkår må søke om dette hvert år det er aktuelt.
Vi oppfordrer alle som ikke har skoleskyss til å la barna gå til skolen. Det er stor helsegevinst i det. Mindre bilkjøring er et bidrag til trafikksikkerheten for alle skolebarna og er også et bidrag til miljøet.
 
Ikke bruk innkjøringen/parkeringsplassen til å bringe/hente ved skolestart og skoleslutt. Det skaper farlige situasjoner for barna. Gode plasser for å hente/bringe er bussrundkjøringen når bussene/drosjene ikke er der, busstoppet v/gamle E18, nedlagt bensinstasjon eller plassen utenfor blokka.
 

Svømmeundervisning

Denne er lagt til 3. og 5. trinnet og foregår i svømmebassenget i Festiviteten på tirsdager.
 

Sykdom

Skolen ønsker beskjed før skolestart ved fravær: 69 84 64 82
Dersom eleven har vært borte fra skolen, skriver de foresatte om fraværsgrunn i meldingsboka som leveres til kontaktlærer første dag etter fraværet. Hvis sms, spør lærer først. Hvis det antas at fraværet vil vare mer enn tre dager ønsker vi at dere gir skolen melding om dette.
Kontaktlærer noterer fraværsdager i klassedagboken og lager en oppsummering ved skoleårets slutt.
 

Sykling

I Felles ordensreglement for grunnskolen i Eidsberg står det:
Elever som sykler til skolen bør bruke sykkelhjelm. Elever bør ikke sykle til skolen før 5.trinn.
Dette er etter råd fra Trygg Trafikk.
 
Hvis foresatte velger å avvike fra dette er det på eget ansvar.
 
Skolen kan organisere utflukter på sykkel fra 5. trinn. På sykkeltur i skoletida skal det brukes hjelm.