A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Byggesak, teknisk og landbruk/Vann og avløp/Private stikkledninger

Separering/sanering av private stikkledninger for avløp

Kommunen jobber kontinuerlig med å separere avløpsledningene, slik at det ikke lenger er en felles ledning med både overvann (regn- og smeltevann fra drenering) og spillvann (kloakk), men i stedet adskilte ledninger for overvann og spillvann. Når kommunen endrer sine ledninger til separatsystem (sanerer), blir eiendommer i samme område pålagt å gjennomføre tilsvarende omlegging. Ved å ha to ledninger vil man redusere faren for tilbakeslag i kjellere ved store nedbørsmengder.

Kommunens rett til å kreve at eier separerer sin avløpsledning, går frem av forurensningsloven § 22 annet ledd. Pålegg må gjennomføres etter en nærmere fastsatt frist som står i brevet du får tilsendt fra kommunen. Vanligvis er fristen ca. seks måneder.

Slik kan du gjøre det

Kommunen setter som regel av et nytt tilknytningspunkt for den private stikkledningen cirka en meter ut av hovedgrøft. Eksisterende stikkledning vil bli tilknyttet grenrør for spillvann i påvente av at resterende del av stikkledningen separeres. Det er den enkelte eiers ansvar å sørge for at resten av stikkledningen separeres.

•Avtal med entreprenør/rørlegger: Det er lurt å be om pristilbud fra flere entreprenører eller rørleggere.

•Sjekk gamle rør: Dersom du har en gammel vannledning i samme grøft, bør denne skiftes ut samtidig. Er vannledningen av galvanisert stål anbefaler vi deg uansett å skifte den ut da disse erfaringsmessig har begrenset levetid og bør skiftes ut før de ruster i stykker.

•Septiktank: Har du septiktank/slamavskiller, skal denne kobles ut. Tanken må deretter tømmes og enten fylles igjen med egnede masser, eller graves opp og leveres til godkjent mottak.

•Taknedløp og drenering: Det er ikke tillatt å føre takvann/overflatevann til det kommunale ledningsnettet. Drensvann kan ledes til stikkledning for overvann, men skal, før det ledes inn på det kommunale avløpsnettet, gå via en husdrenskum.

•Få tillatelse fra naboen: Hvis ledningene kommer til å berøre naboeiendommer eller bygninger, må du få tillatelse fra eieren. Tillatelsen må du få før arbeidet settes i gang. Rettighet til å ha ledninger liggende på naboens grunn, skal tinglyses hos Statens Kartverk.

Søknadsplikt

Arbeidene med å separere avløpsledningen (og legge ny vannledning) er søknadspliktige i henhold til plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav a. Sammen med søknad om tillatelse til tiltak, skal skjema for sanitærabonnement og skisse over tiltaket sendes inn. Papirene fylles ut av entreprenør/rørlegger, men tiltakshaver må signere.

Når arbeidet er uført, skal rørlegger/entreprenør sende inn søknad om ferdigattest til kommunen. Målsatt skisse skal ligge som vedlegg til denne søknaden. Stikkledningen anses ikke som separert før komplett dokumentasjon er godkjent av kommunen.

Kostnader

Arbeidene med å separere kommunale avløpsledninger blir i hovedsak bli bekostet av Eidsberg kommune, men det er vedtatt å belaste berørte eiendommer med en egenandel (anleggsbidrag).

Dette ble vedtatt av kommunestyret i 2011, og størrelsen på anleggsbidraget vedtas av kommunestyret hvert år som en del av behandlingen av gebyrheftet. Egenandelen dekker alle arbeider på de private stikkledningene fra hovedledningen og ca. 1 meter ut av hovedgrøfta. Resterende arbeider som må utføres på eiendommen for å oppnå full separering, må bekostes av huseier. For de eiendommene som ikke har husdrenskum i dag, og hvor dette er påkrevd, skal også denne bekostes av huseier.

Hvis flere eiendommer har felles stikkledning, er det ofte inngått avtaler om vedlikehold. Hvis avtalen er tinglyst, kan du finne dette hos Statens Kartverk. Eierne har normalt solidarisk ansvar for vedlikehold av felles stikkledning.

Hvem eier hva?

I henhold til «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp», er stikkledningene den enkelte grunneiers eiendom etter ferdigstillelse av anlegget og vedlikeholdes for ettertiden av grunneier.

Grensen mellom det private og det offentlige vann- og avløpsanlegget i tilkoblingspunktet på offentlig ledning:

 

Figur fra «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, Administrative bestemmelser» (2008) side 14.

Tips en venn Skriv ut