A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Byggesak, teknisk og landbruk/Eiendomsskatt/Politiske vedtak og saksdokumenter

Politiske vedtak og saksdokumenter

Sakspapirer:

Kommunestyrets møte 07.12.17:

Kommunestyrets møte 02.02.17:

 

Kommunestyret vedtok i k-sak 18/125 å viderefør eiendomsskatt i 2019:
 
For eiendomsskatten gjelder:
Det innkreves eiendomsskatt for 2019 ihht. §§ 2 og 3 i lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975, samt endringer i samme lov.
Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 3 g, innkreves eiendomsskatt for faste eiendommer i hele kommunen unntatt næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatte av særksatteglene for petroleum
Med unntak som nevnt under vedtakets punkt 4, er skatteøren i Eidsberg kommune 2,7 ‰ i 2019, jfr. eiendomsskattelovens § 11, 1. ledd.
Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 7 kan følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt: 
Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten. Eigedommar etter vedlagte liste gis fritak for eiendomsskatt i 2019.
Bygning som har historisk verde etter søknad. 
Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer, jfr. eiendomsskattelovens § 25.