A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Byggesak, teknisk og landbruk/Vann og avløp/Overvann

Overvann

Overvann er vann som renner på overflaten av tak, gårdsplasser, veier og andre tette flater ved nedbør eller is- og snøsmelting. Mengden og utfordringen med overvann er størst i byer
og tettsteder med høy andel tette flater, men også i landlige strøk kan ukontrollertovervannshåndtering skape problemer. 

Tilførsel av overvann til det offentlige avløpsnettet utgjør en betydelig belastning, og ved mye nedbør inntreffer overbelastninger som forårsaker flomskader på bygninger og eiendom, kjelleroversvømmelse, forurensing av vassdrag gjennom overløp av avløpsvann til vassdrag og overbelastning av renseanleggene. Utfordringene forsterker seg med økende utbygging og klimaendringer. 
 
I utbyggingsprosjekter, store som små, er det utbygger som har ansvar for at overvann håndteres på en tilfredsstillende måte. 
 
Eidsberg kommune vedtok i kommunestyret 31.10.2018 en overvannsveileder som er utarbeidet for kommunene i vannområdene Morsa og Glomma sør. Den skal ligge til grunn for kommunens behandling av plan- og byggesaker, og skal gi innbyggere og utbyggere forutsigbarhet for krav til håndtering av overvann. 

Veileder

Overvannsveileder Morsa Glomma sør Eidsberg