A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold/Nyheter og prosjekter

Oversikt over ABC-seminarene våren 2019

Obs! Faglig innhold er vurdert til også å være svært relevant for andre interesserte. Bindende påmelding med kursavgift. Se invitasjonene for nærmere opplysninger.

Galleri

Permer
Gro_Tangen
hakon_johansen
Ingun Ulstein
Kari L S
Kjersti L-J
ektepar

Utviklingssenteret samarbeider bl.a. med Aldring og helse samt Fylkesmannen for å tilføre ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene faglig påfyll og eksempler for god praksis i eget arbeid. 

ABC-seminarer våren 2019: 

Demensomsorgens ABC - perm 1:  27. februar med Kjersti Langli-Jørgensen 5 og ekteparet Granrud/Fredheim 6

Demensomsorgens ABC - perm 2:  11. februar med Kari Lislerud Smebye 3

Demensomsorgens ABC - miljøbehandling:  5. februar med fysioterapeut Tro Gujord Tangen 1 og rådgiver Håkon Johansen 2 

Psykiske sykdommer i eldre år:  13. februar med Ingun Ulstein 4

Velferdsteknologiens ABC:  datoer ikke avklart

Mitt livs ABC - perm 1: 24. april med Hege Østbye 7 samt Unni Johannessen og Tine Bye Jansen Bjerknes 8   

ABC Aldring og omsorg, ABC Funksjonshemming og aldring samt Demensomsorgens ABC - musikkbasert miljøbehandling: antall deltagere er foreløpig under minsteantallet som kreves for seminar i Østfold. Vi har dialog med Akershus om felles seminar for fylkene.

Program og informasjon om påmelding til seminarene kan du se på hver av de aktuelle seminarene (legges ut så snart det er klart). Det er bindende påmelding ca. en uke før hvert seminar pga bevertning.

Omtale av fagforelesere: 

1  Gro Gujord Tangen er fysioterapeut og i doktorgradsarbeidet (disputerte i 2015) undersøkte hun mobilitet hos hjemmeboende personer med mild grad av kognitiv svikt og Alzheimer.

2  Håkon Johansen er sykepleier og jobber som rådgiver i Utviklingssenteret. Han har særlig fokus på palliasjon og personsentrert omsorg.

3  Kari Lislerud Smebye er førsteamanuensis ved Lovisenberg diakonale høgskole i Oslo. I fjor disputerte hun til doktorgrad der hun fokuserte på hvordan personer med demens kan delta i beslutninger. Hun har også forfattet flere lærebøker innen geriatri og demens.

4  Ingun Ulstein er psykiater med doktorgrad om det å ha demens i familien. Hun har vært overlege i en årrekke og utgitt flere bøker og artikler.  

5 Kjersti Langli Jørgensen er spesialsykepleier i demensteamet, Fredrikstad kommune og har i mange år vært aktiv pådriver for kommunikasjon og pårørendearbeid.

6  Jannicke Granrud og Hildegunn Fredheim vil dele sine erfaringer de har fått etter at Jannicke i en alder av 51 år fikk diagnosen demens av Alzheimer type.

7 Hege Østbye er boleder og vernepleier i Eidsberg kommune

8 Unni Johannessen og Tine Bye Jansen Bjerknes jobber på Mortenstua skole, som er spesialpedagogisk opplæringstilbud og SFO til elever fra 6 til 16 år i Indre Østfold.

  

Alle interesserte ansatte i kommunene kan komme på heldagsseminarene. Det er todelt når det gjelder deltageravgift:

Det er ingen deltageravgift for ansatte som er omfattet av tilskudd fra Fylkesmannen. Arbeidsgiver skal dekke studiemateriell, bevertning og andre utgifter som Fylkesmannen gir kommunene tilskudd til gjennom "Kompetanse- og innovasjonstilskudd".

For øvrige interesserte er deltageravgiften kr. 400,- eller 500,-.

ABC-opplæringen fra Aldring og helse er tiltak for kompetanseheving som omfatter studiepermer på ulike fagområder der tverrfaglige grupper av ansatte i de ulike kommunene møtes og inkluderer halvårlige fagseminarer med undervisning. Fremmøte på heldagssamlinger og i studiegrupper vil, etter godkjent gjennomføring, gi ABC-bevis fra Aldring og helse. Deltagerne skal lese temahefter som grunnlag for faglige diskusjoner og refleksjoner i tverrfaglig sammensatte studiegrupper. De fleste ABC-permene gjennomføres fra september til juni året etter. Hver ABC-perm starter med et heldagsseminar og det er et seminar midtveis i studieåret.

ABC-permene bestilles av en ABC-ansvarlig i hver kommune samtidig med elektronisk registrering av deltakere til de ulike ABC-løpene.

Kontaktpersoner i Utviklingssenteret er Marit Berger for Mitt livs ABC, mens Mona Bekkhus-Wetterberg er kontaktpersoner for Demensomsorgens og Eldreomsorgens ABC. Eivind Bjørnstad er ansvarlig for Velferdsteknologiens ABC.

Les mer om ABC-ordningen hos Aldring og helse 

Tips en venn Skriv ut