A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Byen og kommunen/Miljø/Oljetanker

Nedgravde oljetanker

Oljetanker

Definisjonen på en nedgravd oljetank er at den er nedgravd til under bakkenivå og ligger slik til at ikke hele tanken kan inspiseres utvendig.

Har du en nedgravd oljetank på tomten?

Nedgravde oljetanker representerer alltid en fare for forurensning fordi det kan oppstå lekkasjer. For å hindre forurensning stilles det i forurensningsforskriften blant annet krav om gjennomføring av regelmessige tilstandskontroller. Kravene i forskriften gjelder hele kommunen for alle nedgravde oljetanker over 3200 liter.

Som grunneier står du ansvarlig for at oljetank på egen eiendom til enhver tid er i betryggende stand.

Installere ny tank

Senest en måned før en oljetank (uansett størrelse) graves ned, skal du gi skriftlig melding til kommunen om

  • tankens størrelse
  • konstruksjon
  • korrosjonsbeskyttelse
  • alder
  • kartangivelse av hvor tanken ønskes lagt ned på eiendommen

Dersom du har fjernet eller installert en oljetank tidligere uten å melde fra, må du melde fra nå. Dette hjelper oss i å ha et oppdatert oljetankregister. Du skal melde fra ved å fylle ut skjemaet melding om installasjon og sanering av oljetank

Kontroll av eksisterende tanker

Det skal utføres periodisk kontroll av oljetanken og kontrollhyppigheten avhenger av tanktype:

  • Enkel-/dobbeltbunnet ståltank: første kontroll etter 15 år, deretter periodisk tilstandskontroll hvert femte år.

  • GUP-tank: det skal gjennomføres trykktesting omlag to år etter nedgraving. Ved tilfredsstillende resultat av denne trykktestingen, gjennomføres ordinær førstegangskontroll ved 30-års alder. Denne tilstandskontrollen benyttes i fastsettingen av senere kontrolltidspunkt og kontrollintervaller.

  • Rekondisjonert ståltank: første kontroll etter 10 år, deretter periodiske tilstander hvert femte år.

Se forurensningsforskriften kapittel 1 dersom du har en tank av en annen type enn disse.

Skriftlig dokumentasjon på at tanken er kontrollert og godkjent (Skjema – tilstandskontroll og tømming av oljetank) skal sendes til kommunen.

Oljetanker som ikke lenger er i bruk

Oljetank som permanent tas ut av bruk skal tømmes og rengjøres før den graves opp og leveres til godkjent avfallsmottak. Husk at påfyllings- og lufterør skal fjernes sammen med oljetanken. Dette er viktig for å hindre utilsiktet påfylling. Fjerning av tanken skal meldes (av utførende firma) ved å fylle ut skjemaet melding om installasjon og sanering av oljetanker

Oljetanker som er plassert helt eller delvis under bygninger, kan rengjøres og fylles med sand etter avtale med kommunen.

For oljetanker som midlertidig tas ut av bruk, skal påfyllingsrør låses eller forsegles og påmonteres skilt som viser at røret ikke er i bruk. Det skal aldri være olje i en tank som ikke er i bruk.

Hvem kan utføre tilstandskontroller og sanering?

Tilstandskontroll og eventuelle tiltak skal gjennomføres av firmaer som har nødvendig kompetanse på kontroll, sanerings- og rehabiliteringsarbeider på oljetanker. Ta kontakt med oljeselskapet som fyller tanken. De kan gi deg informasjon om firmaer som utfører tilstandskontroll eller utskifting av tank. Du kan også søke i telefonkatalogen etter firmaer under oljevern eller farlig avfall.

Kan jeg få tilskudd for å fjerne oljetanken?

Enova gir tilskudd til fjerning av oljetank dersom du erstatter oljekjelen/-kaminen med en fornybar varmekilde. Du finner mer informasjon på Enova sine nettsider.