A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Eidsbergskolen/Skolene i Eidsberg/Eidsberg ungdomsskole

Nasjonale prøver og kartlegginger

Jente foran pc-skjerm

Elevene i grunnskolen blir jevnlig kartlagt for å sjekke at de har lært det de skal og om de behøver ekstra hjelp. Disse prøvene er like for alle elevene i landet, og er til hjelp for skoler og lærere når de skal tilpasse undervisningen.

Ulike prøver til ulikt bruk

Nasjonale prøver og kartlegginger er en del av underveisvurderingen som foregår i skolen. Det finnes ulike prøvetyper med ulikt formål, og prøvene gjennomføres i bestemte fag, ferdigheter og trinn. Det finnes to ulike typer prøver i skolen som er obligatorisk for alle – nasjonale prøver og kartleggingsprøver. Nasjonale prøver gjennomføres på 5., 8. og 9. trinn. Kartleggingsprøvene er lagt til de første årene på skolen.

Hva er nasjonale prøver?

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling i skolen. Skolen sammenligner resultatene med landsgjennomsnittet, og ser på egne resultater over tid.

Nasjonale prøver gjennomføres om høsten, rett etter elevene har begynt i 5., 8. og 9. trinn. Nasjonale prøver skal gi informasjon om elever på alle ferdighetsnivåer, og derfor er noen av oppgavene veldig vanskelige. Det er lurt å snakke med barna om dette på forhånd slik at de ikke blir skuffet hvis de ikke klarer alle oppgavene.

Hva er kartleggingsprøver?

Kartleggingsprøvene skal brukes av skolen og lærerne til å finne de elevene som trenger ekstra hjelp i løpet av de første skoleårene. Prøvene tilbys på 1.–4. trinn, og det er lesing, regning, engelsk og digitale ferdigheter som kartlegges. Noen prøver er obligatoriske og noen er frivillige for skolene. Resultatene fra kartleggingsprøvene er kun til lokalt bruk for lærere, elever og foreldre. De skal ikke rapporteres til Utdanningsdirektoratet eller brukes til å sammenligne skoler.

Fordi prøvene er laget for å fange opp de som trenger ekstra hjelp, vil de fleste elevene få til flesteparten av oppgavene. Mange vil derfor oppleve prøven som lett. Prøven gir altså ikke informasjon om elever med gode ferdigheter.

Fritak:

Hovedregelen er at alle elever skal delta på nasjonale prøver. Elever med rett til spesialundervisning eller rett til særskilt norskopplæring kan få fritak fra nasjonale prøver.

Vil du vite mer?

Relaterte artikler i Foreldrepulsen: