A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Politisk styring/Miljø- og teknikkutvalget

Miljø- og teknikkutvalget

Hovedutvalg for miljø og teknikk består av 9 medlemmer, valgt av kommunestyret. Tre av utvalgets medlemmer bør være medlem av kommunestyret. Leder og nestleder velges av kommunestyret.

Sakspapirer

Sakspapirer til alle politiske møter finner du i vår møteplan. Klikk her for å komme rett til møteplan.

Tidligere innkallinger og protokoller til miljø- og teknikkutvalget finner du ved å klikke på denne linken.

Medlemmer i hovedutvalget for miljø og teknikk 2015 - 2019:

Parti logo Navn på medlemmer
Høyre, logo Espen Volden
Rolf Dillevik
Ingar Jensen
Arbeiderpartiet, logo Tore Mysen
Camilla Aas
Senterpartiet, logo Ragnhild Duserud
Venstre, logo Stina Lippestad
Kristeligfolkeparti, logo Aud Jørgentvedt
fremskrittspartiet.jpg Jan Krogh


Utvidet ansvarsområde

Hovedutvalg for miljø og teknikk er også kommunens bygningsråd, planutvalg og brannstyre og har som ansvarsområde:

 • Saker knyttet til Lov om naturvern av 19.06.70.
 • Sikre at hensynet til naturens egen bæreevne ved utnytting av ressurser.
 • Bedre/opprettholde befolkningens miljøbetingede helse og adferd.
 • Integrering/prioritering av miljø- og ressurshensyn i alle planområder.
 • Friluftsliv i henhold til Lov om friluftsliv av 28.06.57.
 • Drift av friluftsområder.
 • Saker knyttet til Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.06.77.
 • Saker knyttet til Lov om kulturminner av 09.06.78.
 • Plan og bygningsloven med forskrifter, reglement og rundskriv, eksklusive den myndighet som er tillagt formannskapet som fast utvalg for plansaker.
 • Lov om vern mot forurensing og om avfall med forskrifter, reglement og rundskriv.
 • Lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom med forskrifter, reglement og rundskriv.
 • Lov om brannvern med forskrifter, reglement og rundskriv.
 • Lov om brannfarlige varer med forskrifter, reglement og rundskriv.
 • Lov om eksplosive varer av 14.juli 1974 med forskrifter, reglement og rundskriv.
 • Vegloven av 21. juni 1963 med forskrifter, reglement og rundskriv.
 • Vegtrafikkloven av 18.juni 1965 med forskrifter, reglement og rundskriv.
 • Lov om samferdsel av 4. juni 1976 nr 63.
 • Granneloven av 16.juni 1961, samt mindre omfattende oppgaver etter: konsesjonsloven, sivilforsvarsloven, arbeidsmiljøloven, jordlova, lov om friluftsliv, lov om kulturminner og vassdragsloven.
 • Samordning og planlegging av den kommunaltekniske virksomhet i kommunen
 • En planmessig, rasjonell og økonomisk drift på teknisk sektor.
 • Samordning og samarbeid med andre berørte kommunale virksomhetsområder, og med andre offentlige og private organer med de samme eller tilgrensede arbeidsoppgaver.
 • Andre oppgaver etter kommunestyrets bestemmelser.

Hovedutvalget fører kontroll med at vedtak innenfor utvalgets ansvarsområde blir gjennomført, og at det blir utarbeidet årsberetning.