A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Byggesak, teknisk og landbruk/Eiendomsskatt/Klagebehandling

Klagebehandling av eiendomsskatt

Når du som eier får tilsendt skatteseddel, har du etter loven en klagefrist på seks uker, beregnet fra eiendomsskattelistene legges ut til offentlig ettersyn.

Dersom du velger å klage, må eiendomsskatten uansett betales til forfall.

Klage på boligverdi/formuesgrunnlag

Mener du at boligverdien kommunen har fått oppgitt fra Skatteetaten er feil, må du anmode Skatteetaten om en endring av tidligere års fastsetting. Skatteetaten vil da vurdere om det foreligger tilstrekkelig grunn til å ta opp og behandle saken. Les mer om dette på Skatteetaten Klage på eiendomsskatt. eller ring skatteetaten på telefon 800 80 000.

Eidsberg kommune kan ikke besvare spørsmål om boligverdien, eller behandle klager på eiendomsskatt basert på boligverdien.

Klage på takst fastsatt av sakkyndig nemnd

I de sakene hvor vi ikke har mottatt formuesgrunnlag/boligverdi fra skatteetaten har sakkyndig nemnd vedtatt en skattetakst.

Er du uenig i skattegrunnlaget?

Dersom eiendomsbesitter er uenig i skattegrunnlaget/taksten, må det sendes en skriftlig klage. Klagen må merkes tydelig med gårds- og bruksnummer, og eventuelt feste- eller seksjonsnummer. Klagen bør inneholde en forklaring/begrunnelse på hvorfor du mener taksten ikke er korrekt. All relevant dokumentasjon må vedlegges, for eksempel kopi av nylig avholdt takst, bilder av særskilte faktorer på eller i bygninger etc. Eiendomsbesitter/klager må regne med at det gjennomføres ny befaring/besiktigelse, for å vurdere nye momenter, og bør stille seg disponibel for tilrettelegging for dette.

Klage på taksten vil i første omgang gjennomgås administrativt, slik at eventuelle feil kan rettes. Sakkyndig nemnd vurderer så klagene. Blir klagen tatt til følge, endres taksten. Opprettholdes taksten, oversendes klagen til sakkyndig klagenemnd. Taksten kan da gå opp eller ned, eller den kan opprettholdes. Avgjørelsen her er endelig og kan bare overprøves av domstolene.

Frist for søksmål er 6 måneder etter at skattevedtaket ble sendt. Alternativt kan du etter endelig vedtak i klagenemnden klage til Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen er Stortingets ombudsmann for den sivile forvaltningen. Sivilombudsmannen skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og staten ikke gjør urett mot den enkelte borger.

Fristen for å klage til Sivilombudsmannen er ett år fra den endelige avgjørelsen i saken ble tatt eller fra det tidspunktet da forholdet du klager på, inntraff eller oppsto.

Hvor skal klagen sendes?

Melding om feil eller klage på takst må merkes med gårds- og bruksnummer, og sendes Eidsberg kommune, Ordfører Voldensvei 1, 1850 Mysen, eller pr. epost: post@eidsberg.kommune.no. Klagefristen er 6 uker.