A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Kommunereformen/Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse - september/oktober 2015

Østfoldkommuner 5K, kart

Over 80 % av befolkningen mener at kommunene ved å slå seg sammen vil nyte godt av større fagmiljøer og bedre forutsetninger for nærings- og samfunnsutvikling. Det kommer fram i en ny innbyggerundersøkelse i Indre Østfold. Dette blir et viktig arbeidsdokument i det videre arbeidet med kommunesammenslåing.

I september og oktober har Opinion utført en innbyggerundersøkelse om sammenslåing av fem kommuner i Indre Østfold. 2.900 innbyggere fra de fem kommunene Hobøl, Spydeberg, Askim, Eidsberg og Marker, har blitt spurt om deres mening om en eventuell kommunesammenslåing.

Alle fem kommunene har godkjent at det er en sammenslåingsprosess på gang. På mange områder er folk positive til hva en slik sammenslåing kan innebære. Over 80 prosent tror at kommunene vil nyte godt av større fagmiljøer, og at det vil ble bedre forutsetninger for nærings- og samfunnsutvikling. Nærmere 70 prosent av innbyggerne mener at en større kommune kan drive mer kostnadseffektivt enn mindre kommuner.

I 4 av de 5 kommunene har minst halvparten av innbyggerne tro på at tjenestene vil være som i dag eller bedre. I Marker er det imidlertid større skepsis. Kun 23 prosent Marker tror på at lokale tjenester vil forbli like gode, selv om 73 prosent i samme kommune tror at det vil bli et større fagmiljø i en sammenslått kommune.  

I følge undersøkelsen mener et flertall av innbyggerne at det blir lavere tilgjengelighet for kommunale tjenester og et dårligere tjenestetilbud lokalt.  Innbyggerne er bekymret for at en sammenslåing vil føre redusert mulighet til å påvirke utviklingen i kommunen.

Det er store forskjeller på hvilke kommuner som ønsker å slå seg sammen. 71 prosent i Marker ønsker at kommunen skal fortsette som før. I Hobøl ønsker hele 76 prosent at det skal bli en kommunesammenslåing. Askim sier 45 prosent at de er i for, mens 45 prosent som er mot sammenslåing.

Det kan se ut som at det er en skepsis hos innbyggerne til én stor Indre Østfold-kommune. Når det blir spurt om hvilket alternativ folk ønsker, er det flertall hos befolkningen for et Indre Østfold Vest-alternativ eller Indre Østfold Øst-alternativ. Bortsett fra Hobøl, hvor 72 prosent ønsker et Follo-alternativ.

Konsekvenser for utredningsarbeidet i Indre Østfold

Ordførerne, varaordførerne og sentrale opposisjonspolitikere, samt rådmenn fra de fem kommunene Hobøl, Spydeberg, Askim, Eidsberg og Marker avholder felles møter for å se på muligheten for å slå sammen de fem kommunene i Østfold som ligger langs E18.

Innbyggerundersøkelsen ble presentert på fellesmøtet i dag et viktig dokument i det videre arbeidet i sammenslåingsprosess. Stor sett stemmer svarene fra undersøkelsen overens med deltakernes antakelser. Man ser mulighetene ved fagmiljøer, nærings- og samfunnsutvikling og kostnadseffektivitet, men er bekymret for tettstedsutvikling og lokaldemokrati.

Overraskelsen er at det er så  få som ønsker en storkommune i Indre Østfold. Det vurderes imidlertid som interessant at såpass mange av innbyggerne er positive til en mulig endret kommunestruktur som de foreløpig vet lite om.

Undersøkelsen gir tilbakemeldinger om at det vil være viktig å ivareta alle de ulike alternativene for kommunesammenslåing i utredningen, som de respektive kommunestyrene har pekt på. Det vil være viktig å legge frem for publikum de konkrete konsekvensene av en sammenslåing og særskilt om hvordan tettstedsutvikling skal sikres, hvilke tjenester som skal bli på det enkelte tettsted og sikre gode nærdemokratiske ordninger.

Rapport fra Innbyggerundersøkelse


Sekretariatet for 5K-utredningen, ved Åsmund Kobbevik,

Tips en venn Skriv ut