A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Eidsbergskolen/Skolene i Eidsberg/Mysen skole

informasjon fra FAU om lekser

Lekser

I løpet av våren 2015 har leksefri skole vært mye omtalt i media.
Saken har også vært oppe som sak i FAU etter henvendeler fra foresatte, samt videre behandlet  i dialogmøter med skoleledelsen ved Mysen skole.

I brosjyren årsinfromasjon for foresatte på Mysen skole 2015 -2016 er lekser beskrevet på side 17. Se utdrag nederst på siden.

FAU mener at lekser er et viktig punkt i forhold til hjem/ skole samarbeid.  Det er ønskelig å ivareta foreldrenes mulighet til å følge med på eget barns utvikling og vi mener at lekser er viktig i denne sammenheng.  Undersøkelser viser at skoleprestasjoner henger sammen med støtten elevene  får hjemme.

Målet med lekser og støtte fra foresatte er at elevene skal oppleve mestring. 

I 2015 -2016 har mal for lekser ved Mysen skole endret seg til å være kun innenfor de viktigste kjerneområdene, lesing,  skriving , regning og engelsk.

FAU og skoleledelsen er enige om  at leksene kan utvikles til å bli mer individuelt tilpasset slik at målet om mestring ivaretas bedre. Skolen oppfordrer foreldre  til å ta en samtale med kontaktlærer hvis leksene er for vanskelige.  Tilpassede lekser i forhold til mestringsnivå, sammen med foreldre som motivatorer kan skape bedre  læringsglede.

Ingrid Helland
 FAUleder  

Novmeber 2015

 

Utdrag årsinformasjon til foresatte 2015 -2016.

«LEKSER

Elevene har plikt til å være aktivt med i opplæringen, - plikt til å følge de pedagogiske opplegg som skolen/lærerne setter i verk for at elevene skal kunne nå målet med opplæringen.”

Kunnskapsdepartementet i svar til barneombudet

Leksene skal være tilpasset elevene og gi økt læringsutbytte.

Leksene skal bidra til

- overlæring/repetisjon

- trening i disse grunnleggende ferdighetene:

- uttrykke seg muntlig, uttrykke seg skriftlig, lese og regne

- øvelse i å arbeide selvstendig og ta ansvar for å utføre en oppgave

- gode arbeidsvaner

 

Leksene skal gi foreldrene/foresatte en mulighet til å kunne følge med på

eget barns læring.

Tid til lekser hjemme bør, til vanlig, ikke overskride:

1. – 2.trinn: 45 minutter effektivt arbeid hver dag

3. – 4.trinn: 60 minutter effektivt arbeid hver dag

5. – 7.trinn: 90 minutter effektivt arbeid hver dag

Snakk med kontaktlærer hvis leksene er for vanskelig, eller tar for lang tid.

 

RÅD til foreldre/foresatte om hvordan hjelpe barnet med leksene:

- Vær interessert i skolen.

- Vis at du synes lekser er viktig.

- Snakk med barnet om hva hun/han har lært og opplevd på skolen.

- Ha faste tider til lekser.

- Gi barnet et stille sted å sitte og gjøre lekser.

- Les sammen med barnet.

- Se gjennom leksene.

- Gå gjennom prøveresultater med barnet for å se hva som er riktig/feil.

- Oppmuntre barnet, også når hun/han ikke får så gode resultater som du forventer.

Du vet mest om ditt barn og hvordan barnet lærer nye ting, - bruk det!»

Tips en venn Skriv ut