A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Eidsbergskolen/Skolene i Eidsberg/Eidsberg ungdomsskole

Hjem-skole-samarbeid

hjem-skole-samarbeid

Hjemmet og skolen er de to viktigste arenaene i barnas liv. Et godt og tett samarbeid mellom disse to «verdenene» gir barnet gode forutsetninger for en positiv utvikling på skolen. For at et slikt samarbeid skal lykkes, må begge parter ta ansvar for en fruktbar dialog. God og effektiv kommunikasjon er nøkkelen til et godt samarbeid.

Hvorfor er det viktig?
Et godt samarbeid mellom hjem og skole forbedrer elevenes motivasjon og læring. Foreldre er viktig for barns læring, og barn som får hjelp og støtte hjemme har større muligheter for å gjøre det bra på skolen. Samarbeidet mellom skole og hjem er ikke bare sentralt for å skape gode læringsvilkår for den enkelte elev, men legger også grunnlaget for et godt læringsmiljø i elevgruppen og på skolen.

Gjensidig ansvar
Det er et gjensidig ansvar for at hjem-skole-samarbeidet skal fungere. Likevel er det skolen som skal ta initiativ og legge til rette for samarbeidet. En måte skolen gjør dette på, er å invitere til ulike samarbeidsarenaer, som foreldremøter, utviklingssamtaler og rådsorganer som FAU og SU. Foreldre har rett og plikt til medvirkning i skolen. Det betyr at de skal engasjere seg i barnas skolegang, og at de skal ha reell innflytelse på beslutninger som tas i skolen.  

Kommunikasjon
En forutsetning for godt samarbeid er god kommunikasjon. I samarbeidet vil gjensidig kommunikasjon om elevenes faglige og sosiale utvikling og deres trivsel stå sentralt. Det er viktig at eleven får vite at hjem og skole står i nær kontakt, og at målet for samarbeidet er barnas trivsel, trygghet og læring. Mye av kommunikasjonen mellom skole og hjem foregår i dag digitalt. Mange skoler har digitale læringsplattformer eller andre digitale samhandlingsarenaer hvor foreldre kan følge med på hva eleven gjør og lærer på skolen. Her gis det også som regel mulighet til å kommunisere direkte med lærer eller andre ansatte på skolen.

Områder for samarbeid:
Den enkelte elev
Utviklingssamtalen
Fysisk skolemiljø
Psykososialt skolemiljø
Evaluering
Tilpasset opplæring
Foreldremølter
Årsplaner

Vil du vite mer?
Samarbeid med skolen
KD om hjem-skole-samarbeid
Hjem-skole-samarbeid

Relaterte artikler i Foreldrepulsen:
Vær en positiv skoleforelder
Pappa, engasjer deg! >>
Møter med mening>>


Kilder: FUG, Udir, KD

 

Tips en venn Skriv ut