A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Kultur, næring og stedsutvikling/Kulturminner og museer/Lokalhistorie og kulturminnebilder

Gårds- og slektshistorie for Eidsberg

Valdisholm, foto Vidar Haugen

Eidsberg er en stor kommune som inneholder mange gårder. Eidsberg hovedsogn har 132 matrikkelgårder, mens de to annekssognene Trømborg og Hærland inneholder ytterligere 93 matrikkelgårder. Svært mange mennesker har sine røtter godt festet i disse gårdene, og de kan ved hjelp av gårds- og slektshistorien finne viktige opplysninger om sin egen families historie. Målet er at alle gårdene i kommunen skal få sin og beboernes historie inn mellom to permer. Det er hittil utgitt seks bind av gårds- og slektshistorie for Eidsberg.

Oppgave over bygdebøker i Eidsberg

Alt I 1934 begynte Eidsberg Sparebank å avsette midler til bygdebokarbeidet etter initiativ fra Karl Hersleth og Jørgen Dahl m.fl. I 1942 kunne banken stille kr. 7000,- til disposisjon for Eidsberg og Mysen Historielag. Derved var grunnlaget lagt for det videre bokarbeidet.
Eidsberg kommune har fra 1945 og Mysen kommune fra 1947 ytet sine årlige store bidrag til bygdebokarbeidet.

Oppnevning av felleskomité

Etter initiativ i 1946 i Eidsberg og Mysen Historielag ved formann Olav H. Mysen, ble de tre kommunene Askim, Trøgstad og Eidsberg innbudt til samarbeid om et fellesbind for disse bygdene. Det skulle omfatte bygdenes eldste historie fram til
Reformasjonen i 1537. Første halvbind av denne boka “Heggen og Frøland” redigert av en felleskomité, ble gitt ut i 1965. Det gikk ei tid før annet halvbind ble ferdig. Første hefte “Den levende natur” med innhold Miljøtyper, plante og dyreliv. Tradisjon om vekster med Atle Haga som en av forfatterne, ble utgitt i 1978.
I 1977 lyktes det felleskomiteen å engasjere forfattere til gjenstående stoff:

  • Arne E. Oldem: Bygningshistorie og byggeskikk i Heggen og Frøland. Fra de eldste tider til sveitserstilen. (ca 1800)
  • Jørgen H. Marthinsen: Frakt og ferdsel i Heggen og Frøland fra den eldste tiden til 1900-tallet.
  • Per Øivind Sandberg: Administrasjonen av Heggen og Frøland 1537-1837.
  • Otto Ruge, Jens Grønset og Odd Eftedal: Forsvarshistorien i Heggen og Frøland fra de eldste tider til 1940.

Felleskomiteen fikk ikke avsluttet sitt arbeide. Etter henstilling fra blant andre Eidsberg historielag, tok administrasjonene i de tre kommunene arbeidet med utgivelse av disse artiklene i fire hefter. Dette skjedde i 1996.
Eidsberg bygdebokkomité har hittil fått 15 eksemplarer av hvert hefte i gave fra Eidsberg kommune med tillatelse til salg og utlegging på internett.


Bygdehistoriene

I et møte på Folkenborg den 13. oktober 1945 besluttet styret i Eidsberg og Mysen historielag å gå i gang med utgivelsen av ei bygdebok for kommunen. Arbeidet med boka møtte mange vanskeligheter. I 1966 kunne Eidsberg og Mysen Historielag endelig gi ut boka:

Bygdebok for Eidsberg - Bygdehistorien 1537-1800. Bind I
Hovedredaktør Gunnar Rudie med bidrag av Gunnar Dehli, Sigrid Marie og Håkon Christie.

Historielaget arbeidet videre med det generelle bygdebokprosjektet. I 1970 kunne Eidsberg og Mysen historielag gi ut:
Bygdebok for Eidsberg - Bygdehistorien 1800—1940. Bind II
Hovedredaktør Sigurd Senje
En kort oversikt 1940-1945 er ved Erik Aarsund.

Med undertittel: “Eidsberg og Mysens historie Bind III” har Eidsberg Sparebank gitt ut: “Beretning ved hundreårsjubileet 1. juli 1948”
Redaktør: Karl Østereng.

Til 150 års jubileet ga Eidsberg Sparebank i 1998 ut boka: “Eidsberg gjennom 150 år.”
Redaktør/Forfatter: Per-Øivind Sandberg.
Bygdebokkomiteen har fått 100 eksemplarer av denne boka i gave fra Eidsberg Sparebank med tillatelse til salg og utlegging på internett.


Eidsberg Gårdshistorier

I 1951 ble lektor Helge Frøyset ansatt og fast tilknyttet historielaget til 1957. I 1959 ga Eidsberg og Mysen historielag ut:
Bygdebok for Eidsberg og Mysen – Gårdshistorie Bind I. gnr. 1-51.
Forfatter: Helge Frøyset.
Dette bindet tar for seg gårdene i de gamle skolekretsene Tenor og Høie.
Den første gnr. 1, Øvre Brennemoen og den siste Østereng. Gårdsnumrene følger ikke alltid kretsgrensene.

På slutten av 1970-åra ga historielaget ansvaret for bygdebokprosjektet over til en nyoppnevnt komité: Eidsberg Bygdebokkomité. Denne komiteen har representanter fra Eidsberg Sparebank, Eidsberg kommune og Eidsberg historielag. Johan Volden ble formann og Johannes Larsen sekretær og kasserer.
Helge Frøyset ble atter tilknyttet Bygdebokkomiteen i 1979 og arbeidet med Gårdshistorie Bind II tok til.
I 1986 kunne Eidsberg Bygdebokkomité gi ut Bygdebok for Eidsberg og Mysen. Gårdshistorie Bind II gnr. 52-75
Forfatter: Helge Frøyset.
Dette bindet omfatter gårdene i Mysen og Folkenborg skolekretser. Det begynner med gnr. 52 Vandogg og slutter med gnr. 75 Sør-Langnes.
Her er og mange lister med opplysninger om fradelte tomter i området.

Samme forfatter og samme komité ga i 1994 ut:
Bygdebok for Eidsberg og Mysen. Gårdshistorie Bind III. gnr 76-88.
Denne boka omtaler en del av Kirkefjerdingens gårder og området rundt Eidsberg stasjon. Den begynner med gnr. 76 Elsnes og slutter med gnr. 88 Nord-Knoll.

I 1994 ble også utgitt med forfatter Frøyset ved Bygdebokkomiteen:
Bygdebok for Eidsberg og Mysen. Gårdshistorie bind IV. gnr. 89-95.
Dette bindet tar for seg resten av Kirkefjerdingen skolekrets. Det begynner med gnr 89 Prestegården og slutter med gnr 95 Kleven. Dette er siste gårdshistorien som Helge Frøyset har skrevet.

I 2003 ga Eidsberg bygdebokkomité ut:
Bygdebok for Eidsberg og Mysen. Gårdshistorie bind V. gnr. 96-113.
Forfatter: Etnolog Rønnaug Wergeland Krog, ansatt 1998.
Dette bindet handler om gårdene i gamle Ty skolekrets og deler av Heen krets. Det begynner med gnr. 96 Skikkulstad og slutter med gnr. 113 Lislerud.

I 2008 ble også utgitt med forfatter Rønnaug Wergeland Krog ved Bygdebokkomiteen:
Bygdebok for Eidsberg og Mysen. Gårdshistorie bind VI. Gnr. 114-132.
Dette bindet tar for seg de resterende gårdene i gamle Ty skolekrets og Hensfjerdingen. Den begynner med gnr. 114 Grøterud og slutter med gnr. 132 Vestre Skårer. Boka omfatter også tettstedet rundt Heia stasjon, og er det siste bindet med stoff fra Eidsberg hovedsogn.

I 2015 ga Eidsberg bygdebokkomité ut:
Bind VII omhandler gårder i Trømborg, f.o.m. gnr. 133 Hake-Rånås t.o.m. gnr. 148 Sviu.
Bind VIII, som også blir om Trømborg er under arbeid.

Alle bøkene har mye billedstoff.

Hærland

Neste fase i arbeidet omhandler gårder i Hærland. I samarbeid med Norsk lokalhistorisk institutt ved Nasjonalbiblioteket har Eidsberg historielag startet med å utforske hvordan man kan lage en nettverjson av bugdebøkene. Gradvis vil artikler om gårder i Hærland være å finne her.


Bli med!

Eidsberg historielag trenger folk som har lyst til å være med på jobben. Det er ikke nødvendigvis et vanskelig arbeid, så dersom du har lyst til å engasjere deg er du velkommen!


Andre historiske bøker:
J. N. Wilse, ca 1790:
Topographisk beskrivelse af Eidsberg Præstegjeld. Ny utgave, Mysen 1963.

I 1995: utgitt av Tore Stubberud Valdisholm forlag AS, Rakkestad. Forfatter Truls Nygård: “Borgen på Valdisholm”.

Videre arbeid og bidrag til dette:
Bygdebokforfatteren Rønnaug Wergeland Krog arbeider nå med bind VII i serien av gårds- og slektshistorie, som vil omhandle gårder i annekssognet Trømborg. Det vil trolig bli to bind fra Trømborg. I tillegg til dette kommer ytterligere bind til å ta for seg det andre annekssognet Hærland.
Vi er interessert dersom noen kan bidra med gamle historier eller andre opplysninger som bør komme med i en gårds- og slektshistorie. Har du informasjon om gårder og/eller slekter som er av interesse for bygdebokforfatteren? Vet du kanskje om en husmannsplass eller en stue som er i ferd med å gå i glemmeboka? Har du bilder (gamle eller nye) med tilknytning til gårder og slekter i Eidsberg? Eller kjenner du noen som har f.eks. album som kan inneholde slike, som kanskje kan brukes i utgivelsene? Vi er avhengige av folks henvendelser og bidrag for å oppnå det beste resultatet!

Ta kontakt med bygdebokforfatteren, ingen opplysning er for liten!
E-post: kjetlar@online.no
Tlf. 69 88 46 87 

Tips en venn Skriv ut