A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Byggesak, teknisk og landbruk/Vann og avløp/For rørleggere og entreprenører

For rørleggere og entreprenører

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp ble vedtatt i Eidsberg kommune i 2009 og gjelder for alle abonnenter i kommunen.

De administrative bestemmelsene er tilgjengelig elektronisk, mens de tekniske bestemmelsene kan bestilles hos Kommuneforlaget.

Ved arbeid på kommunale VA-ledninger, skal VA-normen følges. 

Overvann

Eidsberg kommune har vedtatt overvannsveilederen for kommunene i vannområdene Morsa og Glomma sør.

Vannmåler

Godkjent entreprenør/rørlegger henter ut nye vannmålere ved Mysen renseanlegg. Se ytterligere informasjon under vannmåler.

Innmåling og dokumentasjon for større anlegg

Innmåling og dokumentasjon av vann- og avløpsanlegg som utbygges for, eller skal overtas av, Eidsberg kommune skal være i henhold til Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett

Innmåling og dokumentasjon for mindre anlegg

Kommunens rett til å kreve som bygget-dokumentasjon for vann- og avløpsledninger.

I følge byggesaksforskriften (SAK10) § 8.1 femte ledd skal oppdatert situasjonsplan, tegninger og dokumentasjon om tiltakets plassering slik den er utført sendes kommunen senest ved søknad om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

I følge standard abonnementsvilkår for vann og avløp (administrative bestemmelser, kap 2.1) skal ansvarlig foretak sørge for at det foreligger situasjonsplan som viser privat vann- og avløpsanlegg (slik det er bygd) så snart anlegget er ferdig. Situasjonsplanen med tilhørende innmåling av anlegget sendes til kommunen.

Som bygget-dokumentasjon kan sendes inn samtidig med søknad om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, men det vil ikke bli gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse før som bygget-dokumentasjonen for vann og avløp er godkjent av vann- og avløpsavdelingen.

Hva er tilfredsstillende som bygget-dokumentasjon?

Innmåling 
Alle ledninger og objekter skal måles inn med x, y, z -koordinater i åpen grøft.
 • Bruk følgende koordinatsystem: 
  • EUREF89 UTM SONE 32
  • Høydesystem: NN2000
 • Eksempler på innmålingspunkter:
  • Påkoblingspunkt til offentlig ledning, innmålt på hovedledningen.
  • Gjennomføring i grunnmur
  • Grenrør
  • Stoppekran
  • Kum: 
   • x,y,z for senter kumlokk, definert med PunktID om punktet er vann (V), spillvann (SP) eller overvann (O).
   • z for alle tilknyttede ledninger og installasjoner
  • Rørtrase, definert med PunktID om ledningen tilhører vann (VL), spillvann (SP) eller overvann (OV).
   • Minimum hver 20. meter på rette strekk
   • Hver 5. meter på kurver
   • Retningsendringer
   • z måles som utvendig topp rør for trykkledninger, og innvendig bunn rør for selvfallsledninger.
 • Bruk temakoder i henhold til gjeldende SOSI-standard
 
Situasjonsplan
Hensikten med situasjonsplanen er å gi en oversikt over det ferdigstilte anlegget. 
Norm for VA-ledningskartverk (1993) er gammel, men god. Her finner dere blant annet standarder for punktsymboler, streksymboler og fargebruk.
Eksempel på fargekoding og symboler for ledninger:
 
Fargekoding og symboler VA
 
Følgende opplysninger skal kunne leses fra situasjonsplanen:
 • Geografisk plassering av alle nye ledninger
  • Ledninger kan tegnes ut forskjøvet for å bedre leseligheten
  • Det må komme tydelig fram hva som er nye ledninger og hva som er eksisterende.
 • Geografisk plassering av alle relevante objekter
 • Type og dimensjon av ledningene
 • Fall- og pumperetning
 • Materialegenskaper (SDR-verdi, PN-trykklasse, ringstivhet mm.)
 • Ledninger som er ute av drift (fjernet, nedlagt mm.)
 
Situasjonsplanen skal være tydelig merket med revisjon «som bygget» og skal være datert og signert av ansvarlig utførende.
 
Alle innmålte punkter må være merket av på situasjonsplanen med samme unike punktnummer som i innmålingsfila.
 
Bilde av påkoblingspunkt
Ta bilder av påkoblingspunktene og send inn sammen med øvrig dokumentasjon. 
 
Format
 • Situasjonsplan leveres i pdf-format 
 • Innmålingen som en kof-fil
 • Innmålingspunkter skal i tillegg være opplistet i excel, med x, y, z – koordinatene.
 • Bilder i JPG-format
Sammen skal disse dokumentene dokumentere vann og avløpsanlegget slik det er bygget.
 
Bruk gjerne sjekklista som en kvalitetssikring før du sender inn «som bygget»-dokumentasjon til godkjenning. Dersom du kan krysse av for JA på alle punktene, er sjansen stor for at dokumentasjonen blir godkjent på første forsøk.
 
OBS!
Avvik må avtales med vann- og avløpsavdelingen i forkant.
 
Større anlegg skal måles inn i tråd med kommunens Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett selv om de ikke skal overtas av kommunen.
Tips en venn Skriv ut