A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/Helsehjelp/Fastleger og kommuneoverlege

Fastleger og kommuneoverlege

Fastlegene

Eidsberg kommune har driftsavtale med følgende fastleger i kommunen:

Mysen legesenter tlf. 69 84 64 20;

 • Lucja Larsson
 • Tatjana Haddeland
 • Abdul-Razzak Hussain
 • Bente Fredriksen Løken

Søndre Mysensvei Legesenter, se direkte telefonnummer;

 • Erlend Solberg, tlf. 69 89 89 40
 • Navida Saddique, tlf. 69 89 89 50

Dr. Arne Haugland, tlf. 69 84 54 45.

For oversikt over ledige fastlegelister, se helsenorge.no

Bytte av fastlege gjøres via innlogging her (gratis!) eller kontakt Fastlegetelefonen på 810 59 500 (kun telefonkostnad).

 

Kommuneoverlege

Kommuneoverlege Silje Bruland Lavoll kan kontaktes via telefon 69 70 20 00 eller epost: post@eidsberg.kommune.no. Att: Kommuneoverlege.

Etter likelydende vedtak i Eidsberg kommunestyre og Askim Bystyre er det avtalt et arbeidsfellesskap med kommuneoverlegen i Askim for bl.a. å kunne etablere et godt medisinskfaglig fellesskap og styrke den allmenne beredskap hvor medisinskfaglige kompetanse er nødvendig.  Kommuneoverlegen er i Askim hhv mandag og onsdag - og i Eidsberg øvrige dager.

Det er også inngått avtale med Helsehuset - Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS, enhet for samfunnsmedisin om å dekke behovet for legekompetanse når det gjelder miljørettet helsevern for de oppgaver denne enheten er tillagt av eierkommunene.

Kommuneoverlegenes hovedoppgaver

Kommuneoverlegen skal ivareta det medisinskfaglige ansvar kommune er tillagt etter lov om kommunale helse-og omsorgstjenester og lov om folkehelsearbeid §27.

Det løpende ansvar for helse- og omsorgstjenestene ligger på de ulike virksomheter med ansvar for disse.  Kommuneoverlegens oppgaver er hovedsakelig medisinskfaglig veiledning, rådgivning og planlegging, i tillegg til forebyggende arbeid og også IA-arbeid.

I folkehelsearbeidet har kommuneoverlegen sentrale oppgaver av overordnet karakter knyttet til oversikt over helsetilstand til befolkningen og positive og negative faktorer som påvirker denne. I kommunens overordnede planarbeid (kommuneplan mv) skal kommuneoverlegen påse og bidra til at samfunnsmedisinske perspektiv blir belyst og ivaretatt på en hensiktsmessig måte.

Sentrale løpende oppgaver er:

 • Samarbeid og kontakt med overordnet helsemyndighet, Fylkeslegen og Helsedirektoratet på det medisinskfaglige området
 • Samarbeid med det regionale helseforetaket, Sykehuset Østfold og Mattilsynet
 • Samarbeid med kommuneoverleger i Indre Østfold-kommunene gjennom det etablerte forum for kommuneoverleger knyttet opp mot Helsehuset
 • Samarbeid med fastlegene med hjemmel i fastlegeforskriften og sentrale avtaler mellom Den norske Lægeforening og KS
 • Kommunale oppgaver etter smittevernloven
 • Kommunale oppgaver når det gjelder helseberedskap
 • Kommunale oppgaver når det gjelder miljørettet helsevern,
 • Veiledning og rådgivning overfor kommunens helse- og omsorgstjenester
 • Oppfølging av avtale med Mysen Legesenter om turnuslege