A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Barnehage/Barnehagene i Eidsberg/Edwin Ruuds Barnehage

Ett barn – to språk

Illustrasjon av barn og bøker

Å være tospråklig har mange fordeler. Voksne rundt tospråklige barn bør derfor se på dette som en ressurs, og støtte og oppmuntre deres flerspråklige utvikling. Språket vårt er bærer av identitet, kultur og fellesskap. Barn som vokser opp i en flerspråklig familie får gjerne et ekstra bevisst forhold til språk.

Barn i flerspråklige familier

Barn i flerspråklige familier, får helt fra begynnelsen av høre to eller flere språk. Familier kan være to- eller flerspråklige på ulike måter. For eksempel kan en eller begge foreldrene ha et annet morsmål enn norsk. Foreldrene kan ha det samme morsmålet, eller de kan ha to ulike morsmål. Felles for disse familiene er at barna vokser opp i et språkmangfold som kan gi dem en verdifull kompetanse i et flerspråklig samfunn. I store deler av verden er det vanlig at barn lærer flere språk fra de er helt små. For at språkutviklingen til barnet skal være tilfredsstillende, er det viktig at de voksne i barnets omgivelser oppmuntrer og støtter utviklingen av barnets flerspråklighet. Her må både hjem og barnehage, og etter hvert skole, samarbeide.

Hvilket språk skal foreldrene snakke med barnet

At barnet lærer et annet morsmål enn norsk hjemme, står ikke i veien for at de blir gode i norsk. Barn har bedre forutsetninger for å lære et andrespråk dersom de har et godt utviklet morsmål, særlig når det gjelder begrepsforståelse. Om barnet har lært et ord på morsmålet, er det lettere å forstå hva det tilsvarende ordet betyr på norsk. I familier der mor og far har ulike morsmål, anbefales det at begge foreldrene snakker hvert sitt morsmål sammen med barnet. Det viktigste er at foreldrene kan kommunisere med barna sine på det språket foreldrene behersker best.

Noen råd

  1. Bruk begge språk helt fra starten av.
  2. Fortsett å snakke på morsmålet selv om barnet svarer på norsk.
  3. Ikke la fokus på språket overskygge det barnet ønsker å formidle.

 

 

Kilde: Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring