A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Eidsbergskolen/Skolene i Eidsberg/Eidsberg ungdomsskole

Engasjerte foreldre søkes

Engasjerte foreldre

Foreldre har rett og plikt til medvirkning i skolen. Det betyr at de skal engasjere seg i barnas skolegang, og at de skal ha reell innflytelse på beslutninger som tas i skolen. Her kan du lese om hvordan du kan engasjere deg. Et godt samarbeid mellom hjem og skole forbedrer elevenes motivasjon og læring.  

FAU – din kanal

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til et godt hjem-skole-samarbeid. FAU skal være et bindeledd mellom foreldrene og skolen. Hvordan FAU velges og er sammensatt, avhenger av skolens størrelse og organisering. Det er vanlig at det er minst en foreldrerepresentant fra hver klasse eller trinn. Et FAU kan ha mange oppgaver og fokusområder, avhengig av hva behovene er på den enkelte skole. Mange FAU engasjerer seg i de fysiske forholdene ved skolen, og trafikkforholdene i skolens nærmiljø. Sosiale tiltak for foreldre og elever, ulike arrangementer, tiltak mot mobbing og for å forbedre læringsmiljøet, kan være andre oppgaver.

Driftsstyre – beslutningsorgan

Driftsstyret på skolen er involvert i viktige beslutninger om skolens drift og innhold. Der samles alle partene i skolen for å diskutere og vedta saker som berører blant annet budsjett, strategiplaner, skolemiljø og samarbeid med hjemmet. Driftsstyret i skolen kan sammenlignes med styret i en bedrift. Driftsstyret kan ta beslutninger ved den enkelte skole. Alle parter i skolen, foresatte, ansatte og elever, samt kommunal representant, er representert i styret. Skolens rektor sitter i styret som sekretær, men har ikke stemmerett.

Foreldremøter – benytt sjansen

Aktive foreldre bidrar til at foreldremøtene blir møter med mening. De gode foreldremøtene er preget av dialog mellom foreldre og skole. Møt opp, still spørsmål og engasjer deg! Skolen bør legge til rette for aktivitet og dialog, og foreldrene bør gripe sjansen og engasjere seg i diskusjonene. Foreldremøtene er en god anledning til å bli kjent med de andre foreldrene i gruppa. Forebyggende arbeid mot mobbing er viktig gjennom hele grunnskoleløpet. Fokuser på å bygge et godt og inkluderende klima blant barna og foreldrene.

Hva kan jeg spørre om på foreldremøtene?

  • Forventninger til foreldre

  • Forventninger til skolen

  • Klassemiljø

  • Foreldresamarbeid

  • Forebygging av mobbing

  • Oppfølging av skolearbeid

Vil du vite mer?

Relaterte artikler i Foreldrepulsen:

FAU – din kanal til skolen >>

Hjem-skole-samarbeid >>



Kilder: FUG, Udir

Tips en venn Skriv ut