A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Byggesak, teknisk og landbruk/Eiendomsskatt/Dette går eiendomsskatten til

Dette går eiendomsskatten til

Eidsberg kommune innførte i 2017, som den siste av 17 kommuner i Østfold, eiendomsskatt. I vårt tilfelle på det som omtales som «bolig- og fritidseiendommer».

Eiendomsskatten i 2019 ble foreslått nedjustert fra 3,3 promille til 3,15 promille, men ble gjennom den politiske behandlingen redusert til 2,7 promille. Skatteseddelen sendes ut til boligeiere i slutten av februar.

Regjeringen har en målsetting om et likeverdig tjenestetilbud i hele landet. En andel av inntektsskatten du som innbygger betaler i skatt, sammen med overføringer av rammetilskudd fra staten, utgjør de to største inntektspostene til kommunene. (Til sammen har Eidsberg kommune i overkant av 900 mill. kroner i inntekter, hvor drøyt 20 mill. kroner av dette kommer fra eiendomsskatt). Det er allikevel store forskjeller i inntektsnivået mellom kommunene, hvilket også gjør at kommunene har ulike forutsetninger for å levere kommunale tjenester.

Eidsberg kommune er en av de kommunene i landet med det laveste inntektsgrunnlaget og derigjennom minst penger å levere tjenester for. I 2016 var Eidsberg den kommunen i Norge som hadde de absolutt laveste frie inntektene etter at det er korrigert for variasjonene som ligger i utgiftsbehovet mellom kommunene. Samtidig har Eidsberg kommune store levekårsutfordringer blant innbyggerne som gjør at vi må bruke mye ressurser på dette området.

Både politisk og administrativt jobbes det kontinuerlig med å snu denne situasjonen. Dette tar nødvendigvis tid.

For å styrke kommuneøkonomien og skape seg et handlingsrom i dag og for framtiden, valgte Eidsberg kommunestyre å innføre eiendomsskatt på «bolig- og fritidseiendommer» for 2017 i tråd med hva 300 kommuner i Norge allerede har gjort på et tidligere tidspunkt. Det er en politisk målsetting at eiendomsskatten skal være for en tidsbegrenset periode (få år) og kun går til vedlikehold i kommunal infrastruktur, egenkapital til investeringer og nedbetaling av gjeld. Altså ikke til ordinære driftsoppgaver. 

Hensikten er å øke handlingsrommet når rentenivået nå stiger etter en lang periode med et historisk lavt rentenivå, og at dagens Eidsbergsamfunn kommer styrket inn i Indre Østfold kommune fra 2020.

I 2019 vil det kreves inn i overkant av 21 mill. kroner i eiendomsskatt. Dette er planlagt slik:

  • IKT i skolen 1.600.000
  • Byutvikling    800.000
  • Vedlikehold kirkebygg    450.000
  • Vedlikehold Høytorp fort    600.000
  • Edw. Ruuds barnehage    120.000
  • Egenkapital til etablering av Mysen svømmehall17.480.000
  • Sum 21.050.000

Vi håper om forståelse og et godt samarbeid med våre innbyggere også i 2019.

Eidsberg kommune