A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Byen og kommunen/Miljø

Miljø - Bærekraftig utvikling – hva er det?

Det er utvikling som møter dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Tre viktige dimensjoner spiller sammen i begrepet bærekraft: økologi, økonomi og sosiale faktorer.

I et bærekraftig samfunn må vi stadig bestemme hvor balansepunktet mellom disse skal ligge. Dagens miljøforvaltning har stort fokus på klima og energibruk og vannforvaltning

Reduserte klimagassutslipp, reint vann og effektiv energibruk er viktige faktorer i en bærekraftig utvikling.
Klima og energibruk har nå et ekstra fokus og Eidsberg kommune er sammen med de andre Østfoldkommunene deltakere i samarbeidet Klima Østfold.
Norge har forpliktet seg til at alle vannforekomster i Norge skal ha god økologisk tilstand innen 2021 og det innebærer at det i mange vann og vassdrag må gjøres en betydelig innsats for å nå dette målet.
 
Eidsberg kommune har utarbeidet en egen klima og energiplan  og vi har en felles interkommunal klima og energiplan som ble vedtatt i 2011. I forlengelsen av dette arbeidet jobbes det med tiltak som skal bidra til å redusere klimagassutslippene og effektivisere energibruken i kommunen. Dette vil på sikt bidra både til bedret miljø og økonomiske besparelser.
 
Eidsberg kommune er også deltaker i Glomma Sør som er en del av vannregionen Glomma. Arbeidet i Glomma Sør hjelper oss med: å klassifisere og tilstandsvurdere, foreslå og gjennomføre tiltak for å nå målsettingene og overvåke tilstanden over tid i våre vann og vassdrag.
 

Kommunen gir den som krever det, den miljøinformasjon som fins i kommunen

Retten gjelder opplysninger om det ytre miljøet i kommunen og om forhold som påvirker eller kan påvirke miljøet, f.eks. tiltak som er i gang eller som er planlagt, beslutninger og planer, analyser mv. om helse- og miljøvirkninger av produkter som kommunen har og bruker, og hvordan slike forhold kan påvirke eller påvirker menneskers helse, sikkerhet og levevilkår.

Tips en venn Skriv ut