A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid - Gang- og sykkelvei Hærland kirke-Ramstad

Varslingsgrense, kart Ramstad - Hærland

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, varsles det igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei langs fv. 128 Ørjeveien, fra Hærland kirke til Ramstad i Eidsberg kommune. Planarbeidet utføres av Sweco Norge AS på vegne av Eidsberg kommune.

Bakgrunnen for planarbeidet er prosjektet Sykkelbyen Askim og Mysen og planen Hovednett for sykkeltrafikk i Mysen og omegn. Målet er å tilrettelegge for økt sykkelbruk bl.a. ved bygging av gang- og sykkelveier fra de fire grendene Eidsberg, Trømborg, Slitu og Hærland til Mysen. 
Denne reguleringsplanen er et ledd i satsningen, og gjelder delstrekningen mellom Hærland og Ramstad som i dag ikke har et tilbud til gående og syklende. Formålet med etablering av gang- og sykkelvei på strekningen er å ivareta sikkerhet og fremkommelighet for gående og syklende. 
I planarbeidet skal det gjøres vurderinger om hvilken side av fv. 128 gang- og sykkelveien skal etableres, samt plassering og utforming av krysningspunkt og kollektivholdeplasser. Eksisterende forhold tilknyttet landbruk, landskap, kulturminner, geoteknikk, hydrologi m.fl. vil bli kartlagt og ligge til grunn for løsningene. Gang- og sykkelveiens linjeføring, utforming og terrenginngrep vil være grunnlaget for endelig arealbruk i planområdet. 
Planområdet er på ca. 195 daa og avgrensning er vist med stiplet linje i kartutsnittet.
I samråd med Eidsberg kommune er det vurdert at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning (se eget notat med vurdering).

Innspill og høringsfrist:

Vi ønsker innspill om forhold i området vi bør gjøres kjent med, som kan ha virkning eller interesse for planarbeidet. Innspill sendes skriftlig til:

Sweco Norge AS v/ Ingrid Lien
Statsminister Torps vei 1A
1738 Borgenhaugen

Innspill kan også sendes på e-post: ingrid.lien@sweco.no
Merk innspill med «Reguleringsplan gang- og sykkelvei Hærland-Ramstad»

Frist for innspill er 22.08.2018.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Ingrid Lien, på e-post: ingrid.lien@sweco.no eller tlf. 41 55 44 85. Eller Marianne Borgås Glomvik, på e-post marianne.glomvik@sweco.no eller tlf. 99 58 05 53.

Tips en venn Skriv ut