A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Varsel om oppstart av planarbeid - Sanering av planoverganger ved Brødremoen

Planavgrensning Brødremoen

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsles det igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for sanering av planoverganger på Østre linje, ved Brødremoen i Eidsberg kommune. Planarbeidet utføres av Sweco Norge AS på vegne av Bane NOR.

Formålet med planarbeidet er å oppnå sikker kryssing av jernbanen. Fem landbruksoverganger skal saneres, hvorav én overgang også er adkomst til bolig på sørsiden av jernbanesporet. I tillegg vurderes sanering av Garseggbrua.

I planarbeidet skal det vurderes om planovergangene, samt Garseggbrua, skal erstattes av en eller to underganger, og det skal gjøres vurderinger for nytt vegsystem. 

Planområdet er på ca. 700 daa og avgrensning er vist med gulstiplet linje i kartutsnittet over.

I samråd med Eidsberg kommune er det vurdert at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning.

For mer informasjon om planarbeidet, kontakt Sweco Norge AS v/Ingrid Lien, tlf. 41 55 44 85.

Merknader som kan ha virkning for planarbeidet sendes innen 8. februar 2018 til: 

Sweco Norge AS v/ Ingrid Lien, 
Statsminister Torps vei 1A, 1738 Borgenhaugen, 
eller på e-post: Ingrid.Lien@sweco.no 
Merk innspill: "Reguleringsplan Brødremoen"

Tips en venn Skriv ut