A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Kunngjøring av vedtatt detaljreguleringsplan for Fylkesveg 685 Trømborg – Eidsberg stasjon

Fv. 685 Trømborg - Eidsberg stasjon

Kommunestyret i Eidsberg fattet følgende vedtak i sak 17/148, i møte 07.12.2017:

1. Eidsberg kommune finner grunn til å ta klagen fra Østfold Fylkeskommune v/fylkeskonservator til følge.

2. Første avsnitt i § 3a i reguleringsbestemmelsene erstattes med følgende tekst:

Innenfor Hensynssonene ligger det fredete kulturminner i form av forhistoriske bosetningsspor og gravhauger, jf. Kulturminnelovens § 4. innenfor hensynssonene er det ikke tillatt med inngrep eller sette i gang med tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredete kulturminner eller framkalle fare for at dette kan skje.
Ordinært vedlikehold av veien tillates, så sant dette ikke kommer i konflikt med kulturminneloven. Påkrevd hogst/ vedlikehold av vegetasjon innenfor hensynssonene skal avklares med Fylkeskonservatoren.

3. Detaljreguleringsplan med oppdaterte planbestemmelser for fv. 685 Trømborg – Eidsberg stasjon egengodkjennes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

4. Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28, jf. plan- og bygningslovens § 1-9.

Dokumenter:

Høringsfrist:

Vedtaket kan påklages med 3 ukers klagefrist fra kunngjøringsdato, jf. Plan- og bygningslovens § 1-9 og Forvaltningslovens §§ 28 og 29.

Eventuelle klager må fremstilles skriftlig til Eidsberg kommune, Ordfører Voldens vei 1, 1850 Mysen eller post@eidsberg.kommune.no

Det er tilstrekkelig at klagen blir postlagt innen fristens utløp. Dersom det kan være uklart for oss om klagen har kommet i rett tid, bes det også oppgis når denne melding kom frem.

Tips en venn Skriv ut