A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Dette går eiendomsskatten til

Eidsberg kommune innførte i 2017, som den siste av 17 kommuner i Østfold, eiendomsskatt. I vårt tilfelle på det som omtales som «bolig».
Eiendomsskatten i 2018 var først satt til 4 0/00. Bedret økonomi gjør at denne er redusert til 3,3 0/00 når skatteseddelen nå kommer til boligeiere kommende uke.

Regjeringen har en målsetting om et likeverdig tjenestetilbud i hele landet. En andel av inntektsskatten du som innbygger betaler i skatt, sammen med overføringer av rammetilskudd fra staten, utgjør de to største inntektspostene til kommunene. (Til sammen har Eidsberg kommune om lag 900 mill. kroner i inntekter, drøyt 20 mill. kroner av dette kommer fra eiendomsskatt). Det er allikevel store forskjeller i inntektsnivået mellom kommunene, hvilket også gjør at kommunene har ulike forutsetninger for å levere kommunale tjenester.

Eidsberg er en av de kommunene i landet med det laveste inntektsgrunnlaget og derigjennom minst penger å levere tjenester for. I 2016 var Eidsberg den kommunen i Norge som hadde de absolutt laveste frie inntektene, etter at det er korrigert for variasjonene som ligger i utgiftsbehovet mellom kommunene. Samtidig har Eidsberg kommune store levekårsutfordringer blant befolkningen som gjør at vi må bruke mye ressurser på dette området.

Både politisk og administrativt jobbes det kontinuerlig med å snu denne situasjonen. Dette tar nødvendigvis tid.

For å styrke kommuneøkonomien og skape seg et handlingsrom i dag og for framtiden, valgte Eidsberg kommunestyre å innføre eiendomsskatt på «bolig» for 2017 i tråd med hva 300 kommuner i Norge allerede har gjort på et tidligere tidspunkt. Det er en politisk målsetting at eiendomsskatten skal være for en tidsbegrenset periode (få år) og kun går til vedlikehold i kommunal infrastruktur, egenkapital til investeringer og nedbetaling av gjeld.

Altså ikke til ordinær drift. Hensikten er å øke handlingsrommet når rentenivået stiger etter en lang periode med et historisk lavt rentenivå, og at dagens Eidsberg-samfunn kommer styrket inn i Indre Østfold kommune fra 2020.

I 2018 vil det kreves inn i overkant av 24 mill. kroner i eiendomsskatt. Dette er planlagt slik:

Vedlikehold kirkebygg   3 240 000,-
Vedlikehold Høytorp Fort  2 400 000,-
Utviklingsfond i grendene  1 000 000,-
Måsan aktivtetspark 700.000,-
IKT i skolen 800.000,-
Avsetninger til skolebygg/svømmehall   15 000 000,-
Avsetning til disposisjonsfond 1 160 000,-
  24 300 000,-

Merinntekter utover dette er tenkt brukt til nedbetaling av gjeld (vi reduserte vår gjeld med om lag 17 mill. kroner i 2017).

Vi håper om forståelse og et godt samarbeid med våre innbyggere også i 2018.

Eidsberg kommune

Tips en venn Skriv ut