A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Detaljregulering av område S16 (Sagtomta), Mysen sentrum - varsel om oppstart av planarbeid

Sagtomta S16

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av detaljregulering for gnr. 230/ bnr. 35, 36, 57, 410, 411, 199, 379 og deler av bnr.157. Planarbeidet utføres på vegne av Sagtomta Utvikling Mysen AS. Hensikten er å legge til rette for bolig- og næringsetablering i tråd med områdeplanen for Mysen sentrum som ble vedtatt 10.09.2015.

Områdeplanen krever felles planlegging ved at felt S16 blir detaljregulert sammen med omkringliggende felt. Etter avtale med kommunen er dette hensynet ivaretatt ved at det i stedet er gjennomført en mulighetsstudie.

Detaljreguleringen vil forholde seg til områdeplanen mht. formål, byggehøyder og utnyttelse, men forslagsstiller ønsker å vurdere andre og lavere krav til områder for felles uteopphold.

I samråd med planavdelingen i Eidsberg kommune er det vurdert at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning. Det kan bli foretatt mindre justeringer av planavgrensningen.

Frist for innspill:

Frist for innspill er onsdag 22.02.17

Kontaktinformasjon:

Skriftlige merknader kan sendes på e-post til espen.dahl@gasa.no eller alternativt pr. post til:

Arkitektkontoret GASA A/S v/Espen Dahl
Møllergata 12, 0179 Oslo
Kontakttelefon: 977 90 453

Tips en venn Skriv ut