A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Bygg og bolig

Bygg, bolig og eiendom

Arbeider

Skal du bygge? - Hva skal du bygge?
 

Byggesaker behandles i henhold til Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Det er tiltakets art, altså hva du skal bygge som er avgjørende for hvordan du skal søke om tillatelse. Disse reglene er like i alle kommuner.
Du må allikevel skaffe deg opplysninger om reguleringsplaner og vedtekter som gjelder for din eiendom.

Endringer i Byggesaksforskriften fra 1. juli
Byggesaksforskriften trer i kraft 1. juli 2015. Endringene kommer i § 4-1 "Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse". Les mer på siden til Direktoratet For Byggsøk (dibk.no)

Nye tiltak som er fritatt omfatter:

Frittliggende bygning inntil 50 m2 BRA eller BYA

Oppsetting av slike bygg forutsetter:

 • Eiendommen er bebygd fra før
 • Bygningen skal ikke benyttes til beboelse
 • Mønehøyde kan ikke overstige 4 m, gesimshøyde 3 m
 • Kun 1 etasje, kan ikke underbygges med kjeller
 • Bygningen plasseres minimum 1 m fra nabogrense og minimum 1 m fra annen bygning på eiendommen
 • Må ikke plasseres over ledninger
 • Ikke i strid med veglovas bestemmelser (frisikt, avstand)
 • Ikke i strid med jernbanelovens § 10 (30 m)
 • Samsvar med pbl og reguleringsplan (utnyttelsesgrad, byggegrense, minste uteopppholdsareal, p-plasser, snuplass på egen grunn)

Ikke krav om nabovarsel, eventuelle nabokonflikter løses privatrettslig.
Når tiltaket er ferdigstilt skal kommunen informeres om tiltaket og plasseringen slik at kart- og matrikkeldata kan oppdateres.

Tilbygg inntil 15 m2 BRA eller BYA

Tilbygg forutsetter:

 • Ikke rom for varig opphold eller beboelse (balkong, terrasse, takoverbygg, bod)
 • Samsvar med pbl og reguleringsplan (utnyttelsesgrad, byggegrense, minste uteopppholdsareal, p-plasser, snuplass på egen grunn)
 • Ferdigmelding om tiltaket og plasseringen slik at kart- og matrikkeldata kan oppdateres

Øvrige tiltak

 • All reparasjon av bygningstekniske installasjoner
 • Levegg med høyde 1,8 m, lengde 10 m, kan plasseres min. 1 m fra nabogrense
 • Levegg med høyde 1,8 m, lengde 5 m, kan plasseres inntil nabogrense 
 • Antennesystem med høyde inntil 5 m
 • Mindre fylling/planering: avstand fra fyllingsfot til nabogrense min. 1 m (tidl. 2 m)  


Via Direktoratet for Byggkvalitet (dibk.no) finner du byggesaksblanketter/søknadsskjema.

www.byggsok.no vil du finne veiledninger og annen relevant informasjon. Vi anbefaler bruk av ByggSøk.

Opplysninger om reguleringsmessige forhold kan du få ved å ta kontakt med:
Eidsberg kommune, Servicekontoret, tlf. 69 70 20 00, eller e-post: postmottak@eidsberg.kommune.no

Priser på kommunale tjenester finner du i Avgiftshefte

Tips en venn Skriv ut